Obchodní podmínky | Talent Kompas

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodem

Společnost TALENT KOMPAS s.r.o., Běloruská 20, 625 00 Brno, IČ: 09738525. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 120481.

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup testu talentů, osobních i online vzdělávacích kurzů, workshopů, e-learningových balíčků, elektronických knih (e-booků), pro poskytování osobního koučinku, poradenství a individuálních konzultací (dále vše společně označováno i jako „produkty“), to vše přes webové rozhraní www.talentkompas.cz

2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek www.talentkompas.cz souvisí.

3. VOP obsahují informace, které Kupující potřebuje mít k dispozici ještě před tím, než produkt zakoupí. Prodávající tímto žádá, aby si Kupující přečetl tyto VOP pečlivě a v případě, že k nim bude mít připomínky či dotazy, aby kontaktoval Prodávajícího ještě před objednáním produktu. Kontakty jsou uvedeny v čl. II. VOP. Tím, že Kupující klikne na tlačítko „Odeslat objednávku“, dává tím Prodávajícímu signál, že VOP viděl, četl a souhlasil s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký je zde popsán.

4. Ve VOP jsou k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena produktů a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X. Prohlášení o ochraně osobních údajů

XI. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. Prodávající

Prodávajícím je:

TALENT KOMPAS s.r.o.
IČ: 097 38 525
Se sídlem: Běloruská 20, 625 00 Brno
Společnost zapsaná v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 120481

Kontaktní telefon: +420 608 522 394
Adresa pro doručování elektronické pošty: dokazes.vic@talentkompas.cz

2. Kupující

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.talentkompas.cz uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z nabízených produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. Spotřebitel

Spotřebitelem se dle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud je Kupujícím fyzická osoba a do objednávky uvede IČ, Prodávající bude mít zato, že Kupní smlouvu uzavírá s podnikatelem, nikoliv se spotřebitelem.

4. Uživatel

Uživatelem je kterákoliv fyzická či právnická osoba, která užívá E-shop či čerpá zakoupené produkty prostřednictvím Uživatelského účtu.

5. E-shop

E-shop znamená počítačový program, který je dostupný v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.talentkompas.cz, jehož hlavní zaměření spočívá v zobrazení, výběru a objednání produktů Uživatelem.

6. Nákupní košík

Nákupní košík znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním či odebráním produktů.

7. Registrace

Registrace je elektronická registrace Uživatele vytvořená za účelem čerpání zakoupených produktů, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní http://www.talentkompas.cz a přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze.

8. Uživatelský účet

Uživatelským účtem je část E-shopu, která je každému Uživateli zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání přístupových údajů.

9. Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelskou smlouvou se rozumí Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

10. Smlouva uzavřená distančním způsobem

Smlouva uzavřená distančním způsobem je taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si Kupující hradí sám, přičemž se tyto neliší od běžné sazby účtované běžným operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

11. Rozhodné právní předpisy

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty prostřednictvím E-shopu, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2. Popis produktů

Na E-shopu je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Veškeré prezentace uvedené na E-shopu jsou informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

3. Objednání produktů

Pro objednání produktů přes E-shop je nutná Registrace Kupujícího a vytvoření Uživatelského účtu/přihlášení do již existujícího Uživatelského účtu, jehož prostřednictvím dochází k následnému čerpání produktů (POZOR! V případě zakoupení produktu za účelem jeho poskytnutí třetí osobě, není třeba si za účelem nákupu zakládat uživatelský účet. Třetí osoba, která ještě nemá zřízen vlastní Uživatelský účet, je třeba při objednávce zadat e-mail této osoby, která si následně pod tímto e-mailem vytvoří účet nutný k vyčerpání zakoupeného produktu. K samotnému objednání slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, případně telefonní číslo (u podnikatelů dále IČ, DIČ), zvolí způsob úhrady a vybere označením vybraný produkt nebo produkty.
Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
O obdržení objednávky bude Kupující informován prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu zadanou objednávce. Do okamžiku, než je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu dokazes.vic@talentkompas.cz) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech může být Kupující Prodávajícím kontaktován za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se Prodávající nadále nezabývá.

4. Kupní smlouva se uzavírána v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka, její přijetí ze strany Prodávajícího a tyto VOP. Smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě.

IV. Cena produktů a platba

1. Cena produktů

1.1. Na E-shopu je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na E-shopu uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky je proto již cenou konečnou.

1.2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na E-shopu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu Kupujícímu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi stranami k jiné výslovné dohodě.

1.3. Není-li mezi stranami Kupní smlouvy výslovně ujednáno jinak, Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

2.  Způsob platby

2.1. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

  • Bezhotovostně platebními kartami VISA, MasterCard (platba se provede ihned).
  • Bezhotovostně bankovním převodem.

2.2.   Platební metody pro bezhotovostní převod platebními kartami jsou napojeny na platební bránu Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví Kupující zadává pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe Payments Europe, Limited.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi stranami Kupní smlouvy výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

3. Splatnost kupní ceny

3.1. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.

3.2. O přijetí platby Prodávající vystaví doklad o přijaté platbě, který u online platebních metod Kupující obdrží obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

V. Dodací podmínky

1. Způsob dodání

Při koupi testu talentů bude po uhrazení ceny Kupujícímu zakoupený digitální obsah zpřístupněn na jeho Uživatelském účtu a bude mu i zaslán na e-mail, který je uvedený v registraci. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude Kupujícímu digitální obsah dodán svým zpřístupněním v konkrétním Uživatelském účtu. V případě zakoupení osobních vzdělávacích kurzů, workshopů, e-booků a dalších produktů spočívajících v osobním setkávání bude způsob čerpání dohodnutý individuálně mezi Prodávajícím a Uživatelem. V takovém případě bude Uživateli doručeno pouze potvrzení objednávky prostřednictvím emailu. V případě, že se Uživatel přihlásí k osobnímu vzdělávacímu kurzu, workshopu nebo dalšímu produktu spočívajícímu v osobním setkávání, u kterého nebude na E-shopu uveden konkrétní termín či místo konání, Uživatel bere na vědomí, že jde o osobní vzdělávací kurz, workshop či další produkt spočívající v osobním setkávání, jehož konkrétní termín a místo konání závisí na celkovém počtu přihlášených Uživatelů. V takovém případě bude Uživatel o přesném termínu a místu konání informován prostřednictvím emailu.

Pokud je Uživatel spotřebitelem a zakoupí si produkt – službu, jenž začne čerpat dříve než po uplynutí 14denní lhůty pro odstoupení spotřebitele od smlouvy (čl. VIII, odst.1), vyjadřuje tím výslovný souhlas se začátkem plnění této služby/s čerpáním produktu ještě před uplynutím uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nemá Uživatel po tomto zahájení čerpání produktu právo na odstoupení od smlouvy.

2. Dodací lhůta

Produkty budou Kupujícímu dodány do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VII. VOP).

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah je zaslán pouze Kupujícímu, na jeho emailovou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu on-line kurzu/e-learningového balíčku či kurzu je nutné se přihlásit do Uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Digitální obsah se přehrává s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby používaný hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Kupujícím, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Prodávající proto nemůže odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů Kupující sami dosáhnou. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. V případě Registrace a vytvoření Uživatelského účtu se Kupující zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Kupující se rovněž zavazuje udržovat své údaje uvedené v Uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP Kupujícím je Prodávající oprávněn Uživatelský účet Kupujícího znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení povinností Kupujícího týkajících se ochrany autorských práv.

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě Kupující vyrozumí o uplatnění svého práva odstoupit od smlouvy Prodávajícího prostřednictvím emailové adresy dokazes.vic@talentkompas.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V emailu Kupující uvede, že využívá své právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a sdělí datum nákupu, své identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt zakoupil. Formulář pro odstoupení, který Kupující může, ale nemusí využít k odstoupení od smlouvy, je přiložen k těmto VOP jako Příloha č. 1. Odstoupení nemusí být odůvodněno.

2. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce ve 14denní lhůtě znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno emailem na dokazes.vic@talentkompas.cz nebo odesláno poštou na poštovní adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

3. Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Kupujícího z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy je Prodávající oprávněn okamžitě zrušit přístup do Uživatelského účtu.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li Kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Prodávající spotřebiteli odpovídá i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad má Kupující právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může Kupující požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu Kupující může žádat i v případě, že by Prodávající nebyl schopen nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud by již před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, Prodávající apeluje na Kupujícího, aby si zkontroloval nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. V případě, že ani tam produkt Kupující nenalezne, je oprávněn uplatnit reklamaci dle následujícího odstavce.

7.  Reklamaci Kupující uplatní bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může uplatnit emailem na elektronickou adresu dokazes.vic@talentkompas.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 dnů, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Prodávající potvrzení.

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Pokud bude mít Kupující k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, Prodávající žádá, aby Kupující kontaktoval nejprve jej, a to na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese dokazes.vic@talentkompas.cz.

2. Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se Kupující může se svými stížnostmi obrátit.

3.  Pokud mezi Kupujícím a Prodávajícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů je upřesněno v samostatné části webu, Zásady ochrany údajů. Jedná se o dokument, který je však nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek. Přístupné zde…

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ustanovení § 1752 odst. 1 občanského zákoníku a Prodávající je oprávněn jednostranně měnit tyto VOP měnit. Změnu oznámí Uživateli prostřednictvím E-shopu nebo emailem na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze. Uživatel má právo změny VOP odmítnout ve lhůtě 7 dnů od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny VOP nebo od doručení emailové zprávy do emailové schránky Uživatele a závazek z tohoto důvodu ukončit.

Příloha č. 1: Oznámení o odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: TALENT KOMPAS s.r.o., Běloruská 20, 625 00 Brno

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto produktu:

Jméno a příjmení Kupujícího: 

Adresa Kupujícího: 

Datum objednání zboží: 

Číslo objednávky:* 

Číslo účtu pro bezhotovostní vrácení kupní ceny: 

Kupní smlouva a Odstoupení od smlouvy se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) uvedenými na webu www.talentkompas.cz

Podpis Kupujícího:** 

Datum: 

(*) Nepovinný údaj, jeho vyplnění však urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

(**) Pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě.

Tyto VOP jsou účinné od 9. 12. 2020.

Mám zájem o zásoby na příští rok

Chci vytvořit nabídku na míru

Registruj se na termín

Poptávka na míru

Kontaktujte nás a rádi vám připravíme nabídku přesně dle vašich požadavků. 

SKVĚLÉ ROZHODNUTÍ

Jsme nadšení, že chceš být našim partnerem.
Díky za tvé potvrzení, nyní chvíli počkej než se s tebou spojí náš kolega, který se s tebou dohodne na dalších krocích.

Měj krásný den,
Tým TALENT KOMPAS

JSME TÝM TALENT KOMPAS

Chceš se k nám přidat? Tvoříme prostředí, kde můžeš i ty znamenat změnu v životech ostatních. Napiš nám o sobě pár informací a pošli své představení. Doporučujeme, pořádně si nastuduj naše vize a hodnoty. V týmu chceme parťáky, kteří se s námi dokážou ztotožnit.

Staň se partnerem

Rádi tě poznáme. Dej nám na sebe kontakt a domluvíme si první rande, abychom se seznámili. Věříme, že najdeme průsečíky pro společný růst.

Jak ti můžeme pomoci?

Pojďme se spojit, abychom mohli lépe poznat, jak a s čím ti můžeme pomoci. Nech nám na sebe kontakt a my se ti ozveme nazpět.